กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวไพลิน หมอยา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0932505230
อีเมล์ : tidteepm@gmail.com

นางสาววลัยพร ช่างเจรจา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0979304812
อีเมล์ : Walaiporn,nuk@gmail.com