โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
407 หมู่ 2  ตำบลด่านแม่ละเมา  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
เบอร์โทรศัพท์ 055595186
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายทวี เอกวิลัย
ครูชำนาญการ

นางสาวแจ่มจันทร์ จันผะกา
ครูผู้ช่วย