กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายทวี เอกวิลัย
ครูชำนาญการ

นางสาวแจ่มจันทร์ จันผะกา
ครูผู้ช่วย