โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
407 หมู่ 2  ตำบลด่านแม่ละเมา  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
เบอร์โทรศัพท์ 055595186
กลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐศักดิ์ กัณทะขัด
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายจีรศักดิ์ ลิไทสง
ครูผู้ทรงคุณค่า