กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีรวิชญ์ รักประชา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3