กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางประยูร ก๋าเครือคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายอุเทน มิ่งก่อ
ครูชำนาญการ