กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนิติสรร ยะมะโน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเมธินี ศรีแพงมน
ครู คศ.1

นางสาวจินตนา กลักสูงเนิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวหนึ่งฤทัย จีนหน่อ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2