กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนิติสรร ยะมะโน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเมธินี ศรีแพงมน
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0956426270
อีเมล์ : mayscisci@gmail.com

นางสาวจินตนา กลักสูงเนิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0895682510
อีเมล์ : jintanaklaksungnern@gmail.com

นางสาวหนึ่งฤทัย จีนหน่อ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0991422356
อีเมล์ : nungruthai.je@dmw.ac.th