กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณัฐพงศ์ ตันคำ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2