โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
407 หมู่ 2  ตำบลด่านแม่ละเมา  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
เบอร์โทรศัพท์ 055595186
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวทิวารัตน์ วงศ์ยา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐพงศ์ ตันคำ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวทิวารัตน์ วงศ์ยา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์