โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
407 หมู่ 2  ตำบลด่านแม่ละเมา  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
เบอร์โทรศัพท์ 055595186
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสราณริณทร์ วงค์ศรีใส
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณชานันท์ ประเสริฐสุข
ครู