คณะผู้บริหาร

นายจิระพงษ์ สุริยา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทวี เอกวิลัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม

นางประยูร ก๋าเครือคำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

สิบตำรวจโทอุเทน มิ่งก่อ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวจินตนา กลักสูงเนิน
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายสราณริณทร์ วงค์ศรีใส
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวณชานันท์ ประเสริฐสุข
หัวหน้าสำนักอำนวยการ