คณะผู้บริหาร

นายจิระพงษ์ สุริยา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 098-749-7722
อีเมล์ : Math3000@hotmail.co.th

นายทวี เอกวิลัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม

นางประยูร ก๋าเครือคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

สิบตำรวจโทอุเทน มิ่งก่อ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวจินตนา กลักสูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นายสราณริณทร์ วงค์ศรีใส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0966616726
อีเมล์ : Romance_phai@hotmail.com

นางสาวณชานันท์ ประเสริฐสุข
หัวหน้าฝ่ายสำนักอำนวยการ
อีเมล์ : Nachanannn@gmail.com