ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended leaning) นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม​ 2564
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended leaning) นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended leaning) นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
รูปแบบการเรียนการสอนโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม นักเรียนสามารถเข้าร่วมชั้นเรียน Google classroom เพื่อติดตามการเรียนสอน
รูปแบบการเรียนการสอนโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม นักเรียนสามารถเข้าร่วมชั้นเรียน Google classroom เพื่อติดตามการเรียนสอน
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended leaning)
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended leaning) นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 โดยใช้ตารางเรียนตามปกติ
หมายเหตุ : ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ให้ติดตามประกาศจากทางโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมต่อไปกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(covid-19)
ประกาศโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม เรื่องกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(covid-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 1)
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended leaning)
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended leaning) นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ : ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ให้ติดตามประกาศจากทางโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมต่อไป
แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
แนวปฏิบัติในการเข้ารับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
แนวปฏิบัติในการเข้ารับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
โรงเรียน​ด่าน​แม่​ละ​เมา​วิทยาคม ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา​ 2564
แจ้งการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
แจ้งการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ในวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564
และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ในวันจันทร์ ที่ 1 พฤษจิกายน 2564
จึงประกาศให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบโดยทั่วกัน
แจ้งเหตุ พบเบาะแส ต้องการความช่วยเหลือ
 
ประกาศโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
ประกาศโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
พุทธศักราช 2553 ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2564
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียนตั้งแต่วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
ใช้รูปแบบการเรียนการการสอนแบบผสมผสาน(Blended leaning)
นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียนตั้งแต่วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
หรือ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี นั้น โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม จึงขอสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองที่ต้องการฉีดวัคซีน
 
ประกาศ​โรงเรียน​ด่าน​แม่​ละ​เมา​วิทยาคม แจ้งใช้รูปแบบ​การ​เรียนการสอน แบบผสมผสาน(BLENDED LEARNING) นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน
ประกาศ​โรงเรียน​ด่าน​แม่​ละ​เมา​วิทยาคม แจ้งใช้รูปแบบ​การ​เรียนการสอน แบบผสมผสาน(BLENDED LEARNING) นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน ตั้งแต่​วัน​จันทร์​ที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวัน​อาทิตย์​ที่​ 8 สิงหาคม​ 2564​ โดยระหว่างนี้ ให้มีการเรียนการสอน ตามตารางเรียนปกติ สำหรับรูปแบบ​การ​จัดการเรียน​การ​สอน ในวันจันทร์​ที่​ 9 สิงหาคม​ 2564 ให้ติดตามประกาศจากทาง โรงเรียน​ด่าน​แม่​ละ​เมา​วิทยาคมต่อไป
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ประกาศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ขยายเวลาการรับสมัคร และรายงานตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรับนักเรียนตามปฏิทิน(แก้ไขเพิ่มเติมปรับตามสถานการณ์)
ใบสมัครเข้าเรียนต่อ
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ประกาศ
ประกาศ : เปิดเรียน On-site (เรียนที่โรงเรียน) วันที่ 1 กุมภันพันธ์ 2564
ประกาศ : โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม (Danmaelamao wittayakom school) เปิดเรียน On-site (เรียนที่โรงเรียน) วันที่ 1 กุมภันพันธ์ 2564
ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564
ประกาศ แจ้งการปิด-เปิด ภาคเรียน​ที่1 ปีการศึกษา​ 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว
ประกาศ​ให้มีการสอนชดเชยวันหยุด
โรงเรียน​ด่าน​แม่​ละเมาวิทยาคมขอประกาศ​ให้มีการสอนชดเชยวันหยุด
  • วัน จันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม​ 2563
  • วัน อังคาร​ ที่​ 7 กรกฎาคม​ 2563
  • วัน จันทร์​ ที่ 27 กรกฎาคม​ 2563
  • วัน อังคาร ที่ 28 กรกฎาคม​ 2563
  • วัน พุธ​ ที่ 12 สิงหาคม​ 2563
  • วัน​ ศุกร์​ ที่ 4 กันยายน​ 2563
  • วัน จันทร์​ ที่ 7 กันยายน​ 2563
การสอนชดเชย​วันหยุด​ จะสอนทดแทน
ในคาบเรียนที่ 8 และ 9
เริ่ม​ตั้งแต่​ วัน จันทร์​ ที่ 24 สิงหาคม​ 2563
เป็น​ต้นไปจึง​ประกาศ​ให้​นักเรียน​และ​ผู้ปกครอง​ทราบ​โดยทั่วกัน ประกาศ​ ณ วันที่ 24 สิงหาคม​ 2563 นายจิ​ระ​พงษ์​ สุริยาผู้อำนวยการโรงเรียน​ด่านแม่ละเมาวิทยาคม
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองด้านวิชาการสถานศึกษายอดเยี่ยม
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองด้านวิชาการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562