ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายลำยง บ่อน้อย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 มิ.ย. 2530 - 4 ส.ค. 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายจุมพฏ แก้วสุริยะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ส.ค. 2530 -2 ต.ค.2533
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ ตาวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ต.ค. 2533 - 25 ก.ค. 2544
ชื่อ-นามสกุล : นางบัวเรียบ ทองปราง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2544
ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรราภรณ์ เนื้อไม้
ตำแหน่ง : รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2544 - 20 เม.ย. 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 เม.ย. 2545 - 8 พ.ค. 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล อ่วมงาม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ธ.ค. 2546 12 เม.ย.2551
ชื่อ-นามสกุล : นายอริญชัย สิงหราช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 เม.ย. 2551 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก เอี่ยมใส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2553 - 9 ก.พ. 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายธนชาต ชาวส้าน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ก.พ. 2554 - 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสารัตน์ พวงเงิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 มิ.ย. 2558 - 30 มี.ค. 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี เอกวิลัย
ตำแหน่ง : รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 มี.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายจิระพงษ์ สุริยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มี.ค. 2562