ภาพกิจกรรม
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กับคณะครูและบุคลากร
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมขอขอบคุณ นางสาวยุรนันท์ แสงทอง ผอ.รพ.สต.บ้านปางส้าน ให้ความอนุเคราะห์มอบหมายเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกและแนะนำขั้นตอนการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ผลการตรวจเป็นลบ 100%
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2564,12:28   อ่าน 33 ครั้ง