โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
407 หมู่ 2  ตำบลด่านแม่ละเมา  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
เบอร์โทรศัพท์ 055595186
คณะผู้บริหาร

นายจิระพงษ์ สุริยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม

นายทวี เอกวิลัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม

นางประยูร ก๋าเครือคำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

สิบตำรวจโทอุเทน มิ่งก่อ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวทิวารัตน์ วงศ์ยา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายสราณริณทร์ วงค์ศรีใส
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวณชานันท์ ประเสริฐสุข
หัวหน้าสำนักอำนวยการ