โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
407 หมู่ 2  ตำบลด่านแม่ละเมา  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
เบอร์โทรศัพท์ 055595186
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง