ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 407 หมู่ 2 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เบอร์โทรศัพท์ 0-5559-5186 โทรสาร 0-5559-5187 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กเดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2530 ในระยะแรกได้ใช้อาคารเรียนวัดสว่างอารมณ์ ทำการเรียนการสอน และต่อมาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการและย้ายมาทำการเรียนการสอนที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2530 

           ปัจจุบันมีนายจิระพงษ์ สุริยา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 253 ข้าราชการครู 13 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูผู้ทรงคุณค่า 1 คน เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน และลูกจ้างประจำ 1 คน