ประวัติ/ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 407 หมู่ 2 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เบอร์โทรศัพท์ 0-5559-5187 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กเดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2530 ในระยะแรกได้ใช้อาคารเรียนวัดสว่างอารมณ์ ทำการเรียนการสอน และต่อมาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการและย้ายมาทำการเรียนการสอนที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2530 

           ปัจจุบันมีนายอนันต์ กาวินำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 253 ข้าราชการครู 13 คน พนักงานราชการ - คน ครูธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูผู้ทรงคุณค่า 1 คน เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน และลูกจ้างประจำ 1 คน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160253
รหัส Smis 8 หลัก :
  63022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  160253
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ด่านแม่ละเมาวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  danmaelamaowitthayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปางส้าน
ตำบล :
  ด่านแม่ละเมา
อำเภอ :
  แม่สอด
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63110
โทรศัพท์ :
  055595187
โทรสาร : 
    -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/6/2530
อีเมล์ :
  mydanmaelamao@hotmail.com
เว็บไซต์ :
ละติจูด (Latitude),ลองจิจูด (Longitude) :
  16.805234 , 98.766003
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านแม่ละเมา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  57.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.